Kosgeb genel destekleri

01 Ağustos 2017, 09:36
Kosgeb genel destekleri
'Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması..'

KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Yurt İçi Fuar Desteği: 45.000 TL- yüzde 60 -80 
İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda kullandırılan toplam net stand alanının azami yüzde 50'si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise, organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stand alanının azami yüzde 25'i destek kapsamına alınabilir.

Bu destek boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 m²’dir. 

Destek üst limiti; 
Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 150 (yüzelli) TL,
Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 100 TL olarak uygulanır.

Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: 20.000 TL.- yüzde 60 - 80
İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.
Bu destek; KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; 
Konaklama giderlerini, 
Ulaşım giderleri ile
Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.

Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yer alması gerekmektedir.
Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini içermelidir; 
Meslek Kuruluşları ile toplantı 
Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler 
Yurt Dışı Fuar Ziyareti
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın yüzde 100 oranında desteklenir.

Tanıtım Desteği: 
25.000 TL- yüzde 60 -80
İşletmelerin, işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.
Bu destek unsurları;
Ürün kataloğu giderlerini,
Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,
Web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini, kapsar.
Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.
Eşleştirme Desteği: 30.000 TL - yüzde 60 -80

Eşleştirme desteği
İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;
Danışmanlık 
Organizasyonel 
Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 50.000 
TL- yüzde 60 -80
Bu destek yükseköğretim kurumundan mezun yeni eleman istihdamı için verilir.
İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.
Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

Danışmanlık Desteği: 22.500 
TL- yüzde 60 -80
İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.

Eğitim Desteği: 20.000 
TL- yüzde 60 -80
İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

Program kapsamdaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.
İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, KOSGEB tarafından ayrıca eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olanlarda KOSGEB Veri Tabanına kayıt olma şartı aranmaz.

Enerji Verimliliği Desteği: 75.000 
TL - yüzde 60 -80
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetleri ile uygulama giderlerine destek verilir.
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında alacağı; ön etüt, detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ile enerji verimliliği uygulama giderleri desteklenir

Tasarım Desteği: 
22.500 - yüzde 60 -80
İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: 30.000 TL - yüzde 60 -80
İşletmelerin; 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, 

Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderlere destek verilir.

Belgelendirme Desteği:
30.000 TL - yüzde 60 -80
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: 30.000 TL - yüzde 60 -80
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Bağımsız Denetim Desteği: 15.000 TL - yüzde 60 -80
Bağımsız Denetim Desteği işletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

Gönüllü Uzmanlık Desteği: 15.000 TL
Gönüllü Uzmanlık Desteği işletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda gönüllü uzmanlardan alacakları hizmetlerde gönüllü uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilir.

Lojistik Desteği: 40.000 TL
Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilir.

Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı yüzde 100'e kadar uygulanabilir.
Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir. 

Belgelendirme Desteği kapsamında, TSE'den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın yüzde 100 oranında desteklenir.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın yüzde 100 oranında desteklenir.
______________________________
OrtakNokta Danışmanlık: Ziyapaşa Bulvarı Çınarlı Mah. Başar Ap. No: 55 Kat:2 D:5 - Tel: 0322 3636759 ADANA

banner624

    Yorumlar

banner634
banner708
banner285
Hava Durumu
Tümü Anket
Ceyhan'da kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Tür seçiniz:
Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri
Siz de yazmak istemez misiniz?
Ziyaretçi Defteri
Arşiv

banner671

sanalbasin.com üyesidir