banner610
banner805

Sanayi imalat sektörü Kobi-Gel projesi

Sevgili okurlarım sanayi Kobi-gel sanayi içerikli çağrı başlamıştır.

28 Eylül 2017 Perşembe 04:44
Sanayi imalat sektörü Kobi-Gel projesi
Sevgili okurlarım sanayi Kobi-gel sanayi içerikli çağrı başlamıştır.

SANAYİ İMALAT SEKTÖRÜ KOBİ-GEL PROJESİ

2017 – 01

Proje Teklif Çağrısı

ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİLERİN PAYININ ARTTIRILMASI

Proje Teklif Çağrısının Amacı:

İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir.

Türkiye’de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin

şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat

artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve

rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret

yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım,

tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi

devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek

teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı

üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin

geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem

altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün

aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;

• Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma

düzeyi geliştirilecek,

• Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı

arttırılacak,

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı

arttırılacak,

• İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,

• Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek

büyütmeleri sağlanacak,

• KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları

sağlanacaktır.

Proje Başvuru Tarihleri

Başvuru Koşulları

11 Eylül - 20 Ekim 2017

Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar

sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren

işletmeler

Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.

• İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine

Diğer başvuru koşulları

Proje bütçesi özel sınırı

Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL

net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.

• Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir

Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

• KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı

tutar.

• Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından

belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları

dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Uygun Proje Konuları

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri

için başvuruda bulunabilecektir:

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

• İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar,

araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi

veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik –

tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile

işletimi desteklenecektir.

2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının

arttırılması

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış

pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

Not: 2016 yılı 'Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi' proje teklif

çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi

bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise,

yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

• Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye

sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli

altyapının oluşturulması desteklenecektir.

Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif

çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi

bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise,

yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

• Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite

beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar

standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya

birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

ve ölçek büyütme

• Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin

güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının

genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

• Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri

ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin

kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

• İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak

teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya

birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

8. Konu: Yeşil üretime geçiş

• İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye

olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya

birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

2KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti:

Geri ödemesiz 300.000 TL Geri ödemeli 700.000 TL Toplam 1.000.000TL

Erken ödeme Başvuru lduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının

%30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe i mkanları dah ilinde teminat karşılığında

yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları:

Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler

A) Personel Giderleri

• Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı

çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede

çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde

istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

• Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.

• Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

- Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

- Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

- Lisans mezunlarına 2.000 TL

- Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,

- Doktora mezunlarına 3.500 TL

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

• Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların

yeni olması şartı aranır.

C) Yazılım Giderleri

• Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)

• Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

100.000 TL’ye kadar

150.000 TL’ye kadar

50.000 TL’ye kadar

600.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

100.000 TL’ye X

• Eğitim giderleri

• Danışmanlık giderleri

• Proje hazırlama danışmanlığı gideri

• Belgelendirme giderleri

• Tanıtım giderleri

• Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

• Fuar giderleri

• Test ve analiz giderleri

• Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

• Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı

aranır.

• Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak

kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim

elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik

Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu

konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif

çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde

destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi

şarttır.

• Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.

• Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile

ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal

güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35

sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda

destek oranlarına % 15 ilave edilir.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Süreç- Zaman Planı

Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)

Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)

İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)

Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)

Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme,

10 iş günü)

4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)

Kabul edilen projelerin bildirilmesi

2 Ocak 2018

Değerlendirme Kriterleri

Proje Raporlama Dönemleri Başvuruya Esas Belgeler

Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir. Proje Ara Faaliyet

Raporları 3 ayl ık dönemler halinde hazırlanır.

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:

• Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları

Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen

durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.

• Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar

(proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)

• KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat

araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.

• 2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

İlgili Dokümanlar

• Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek

hususlar:

- İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan

(Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)

- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde

faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas

alınacaktır)

- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden

geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı

başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)

• Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

• KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları

• Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

• Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

• OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu

Diğer Hususlar • Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.

• Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

• KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler,

başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu

program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.

• KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan

işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

Son Güncelleme: 01.10.2017 21:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner782

banner811

google.com, pub-7197687656137963, DIRECT, f08c47fec0942fa0