sabancı kurban b.
türk haberler
MTD
Adana
DOLAR32.3062
EURO34.9716
ALTIN2411.5
Av. Barçın Yıkılmazpehlivan BAŞMAN

Av. Barçın Yıkılmazpehlivan BAŞMAN

Mail: [email protected]

Hazine arazilerinin satışı

6292 SAYILI Kanun’un 12.maddesi, belediye sınırları dışındaki hazine arazilerinin işgalcilerine, paydaşlarına ve kiracılarına satışını düzenlemektedir.Keza 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 4706 sayılı Kanun’un 4. Maddesine eklenen 12. Fıkra ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiştir.

4706 sayılı Kanun’un 4.maddesinin 12.fıkrası ve 382 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında hazineye ait tarım arazileri satılabilmektedir.Tarım arazisi niteliğinde olması ve fiilen tarımsal amaçla kullanılması koşuluyla tapudaki vasıflarına bakılmaksızın (taşlık,kayalık gibi) hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar tarım arazisi olarak satılabilir.Taşınmazın tapuda hazine adına tescilli olması zorunlu değildir.İmar ve İhya edilerek tarım arazisi niteliği kazandırılan ve fiilen tarımsal amaçla kullanılan taşlık, kayalık, çalılık gibi tescil harici devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile ilgili mevzuat uyarınca tescil edildikten sonra bu kapsamda satılabilir.Tebliğe göre hazineye ait tarım arazilerinden henüz kadastrosu yapılmayan yerler ile kadastrosu yapıldıktan sonra tescil harici olanlar ile kadastro gören yerlerden iken tescil harici bırakılan yerler tapuda hazine adına tescil edildikten sonra bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

6292 sayılı Kanuna göre belediye mücavir alan dışında kalan hazineye ait tarım arazileri 31.12.2011 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılarına, yine aynı süre boyunca kullanan ve kullanımı devam eden kullanıcılarına ve kullanım ve süre şartına bakılmaksızın hissedarına doğrudan satılmaktadır.

4706 sayılı Kanuna göre ise belediye ve mücavir alan içinde kalan Hazineye ait tarım arazileri 30.03.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi devam eden kiracılarına, yine aynı süre boyunca kullanan ve kullanımı devam eden kullanıcılarına ve kullanım ve süre şartına bakılmaksızın hissedarına doğrudan satılmaktadır.Bu kanunlar kapsamında yapılan satışlarda ödeme ve başvurularını zamanında yapamayan hak sahipleri için 31.12.2022 tarihine kadar başvuru ve ödemelerini tamamlamaları bildirilmiştir.

SATIŞA KONU EDİLECEK TARIM ARAZİLERİ HANGİLERİDİR ?
1-Kamu hizmetine ayrılmamış veya bu amaçla kullanılmayan,
2-İmar planı bulunmayan veya kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarımsal amaca ayrılan,
3-Deniz kıyı kenar çizgisinden 5000 m uzaklıkta olan,
4-Tabii ve suni göl kıyı kenar çizgisinden 500 m uzaklıkta olan,
5-İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalan, 
6-Özel kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyen,
7-Kadastrosu yapılmış olan taşınmazlar satışa konu edilebilecektir.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?
 Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlerin başvuru süresi içinde bu taşınmazları doğrudan satın almak için ilçelerde kaymakamlık bünyesindeki milli emlak şefliklerine (Milli Emlak Müdürlüğü varsa müdürlüklere) illerde ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRESİ
Kanun başvuru süresini ‘’bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl ‘’ olarak düzenlemiştir.4706 sayılı Kanun’un hazineye ait tarım arazilerinin satışını düzenleyen 4.maddesinin 12. Fıkrası 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.Dolayısıyla başvuru süresi 05.12.2017 tarihinden itibaren 1 yıldı.Fakat 7181 sayılı Kanun’la bu maddede yapılan değişiklikle başvuru süresi 31.12.2019 olarak yeniden belirlenmişt

Ancak en son yapılan düzenlemeye göre; 7394 sayılı ‘’Hazineye ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘’ ile" Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kanuna göre;  2 /B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi  31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA KİMLER HAK SAHİBİ SAYILIYOR ?

 Hazineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılara veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu fıkraya göre hak sahibi sayılır.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNDE SATIŞ ŞARTLARI

 Kanun ve buna ilişkin tebliğler hazine tarım arazilerinin satışını belirli koşullara bağlan
mıştır.Buna göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazileri, 30.03.2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarına satılabilmektedir.
4706 sayılı Kanun’un 4.maddesinin 12. Fıkrasına  göre satılacak taşınmazların; 26.04.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar satılamaz.Buna göre 355 ve 382 sayılı Tebliğe göre yapılacak satışlarda taşınmazlara ilişkin şartlar şunlardır

 a)Belediye ve mücavir alan sınırları içinde/dışında olma
-6292 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda belediye sınırları dışında olma;
 6292 sayılı Kanun’un yayım tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alması gerekir.Ayrıca 26.04.2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de  bu maddeye göre değerlendirilir.355 sayılı Tebliğe göre hazineye ait tarım arazilerinin satışında, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacağından ; bu araziler daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış işlemleri sonuçlandırılır.
 -4706 sayılı Kanun kapsamında yapılacak  satışlarda belediye ve mücavir alan sınırları içinde olma şartı
[11:43, 10.04.2023] Av Barcin Basman: 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkında kanunun 4. Maddesinin 12. Fıkrasına göre satılacak taşınmazların 26.04.2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması gerekir.26.04.2012 tarihi itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan, ancak bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan hazineye ait tarım arazileri 4706 sayılı Kanun’un 4.maddesinin 12. Fıkrası kapsamında satışa konu edilmeyerek 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında değerlendirilir.
b)Tarımsal amaçlı Kullanılma Şartı

Bu kapsamda satılacak tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılıyor olması gerekir. tarım arazisi; toprak , topoğrafya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar , ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazilerdir.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ SATIŞ BEDELİ VE SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ

6292  sayılı Kanun’un 12. Maddesinin 4. Fıkrası belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış bedelini düzenlemektedir.Bu hükme göre ‘’bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, 6. Maddenin 4.fıkrasının 4. Cümlesinde belirtilen şekilde kullanılanlar için rayiç bedelin yüzde ellisidir, bu şekilde satılan tarım arazilerinin sonradan farklı amaçla kullanılması halinde aynı cümlede belirtilen şekilde kullananlar için rayiç bedelin yüzde ellisidir, bu şekilde satılan tarım arazilerinin sonradan farklı amaçla kullanılması halinde aynı cümlede belirtilen şekilde işlem yapılır.Bu tarım arazilerinin satışında da, bu kanunda belirtilen şatış ve ödeme şartları uygulanır.

ALICI ADINA TESCİL
İdarece; hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C Kimlik numarası, nüfus bilgileri, fotoğrafı ve imzasını içerecek şekilde düzenlenen bu Genel Tebliğin ekinde yer alan ‘’Doğrudan satış Hak Sahipliği Belgesi’’ düzenlenir ve bu Genel Tebliğ ekinde yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir.Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir.

6292 sayılı Kanun birden fazla kişi tarafından kullanılan tarım arazilerinin satışına dair hükümler ihtiva etmektedir.6292 sayılı Kanun’un 12. Maddesinin 6. Fıkrasına göre, bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak hazineye ait tarım arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine satılacak arazisinin ifrazı halinde yüzölçümünün 5403 sayılı Kanunda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine satılabilir.355 sayılı Tebliğe göre yüzölçümü bölünemez büyüklüğün üzerinde ve birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda, bölünemez büyüklüğün altına düşecek şekilde ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın paylı olarak satılabilir.Ancak taşınmazın bir kısmının satılabilecek taşınmazlardan olmaması durumunda bu taşınmazlar, paylı olarak satış işlemlerine konu edilemez.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN MİRASA KONU EDİLMESİ

6292 sayılı Kanun’un 12. Maddesinde tarım arazilerinin mirasçılara satışına adir hüküm bulunmamakla birlikte mirasçılara satışa ilişkin olarak Medeni Kanunu’nun Genel Hükümlerinden yararlanmak gereklidirmirasçılar,.Türk Medeni Kanunu’nun 599.maddesine göre, . rmirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, taşınır, ve taşınmazlar üzerindeki zilyedliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak
sorumlu olurlarBu hüküm gereğince mal varlığı hakları doğrudan mirasçılara geçer.Hazine taşınmazını kiralayan kişinin vefat etmesi durumunda, mirasçıların kira sözleşmesini devralmaları halinde mirasçılar satış hakkından yararlanabilir.Bu şekilde devralma söz konusu değilse mirasçıların hak sahipliğinden söz edilemeyecektir.Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak hak sahiplerinin kullanım sürelerinin tespitinde miras bırakanın kullanım süresi ile mirasçıların kullanım süresi birlikte değerlendirilecektir.Buna göre; taşınmazları kullanan kişilerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra vefat etmesi ve mirasçılardan en az birisinin taşınmazı kullanmaya devam etmesi halinde, miras bırakanın veya mirasçılardan en az birisinin süresi içerisinde satın alma başvurusunda bulunması şartıyla miras payları oranında tüm mirasçılara veya noter onaylı muvafakat verilmesi halinde lehine muvafakat verilen mirasçılara satış işlemi yapılacaktır.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar